درباره ما
ما استفاده از کامپيوتر و اينترنت و راحت تر شدن کارها توسط آن را حق تمام مردم ميدانيم ما خلاقيت و نوآوري را سر لوحه تلاشها و فعاليتهاي خود قرار داده ايم و براين باوريم که روزي ميرسد که براي شهروند کارآمد استفاده از کامپيوتر و اينترنت همان قدر ضرورت مي يابد که توانايي خواندن و نوشتن، وبرآنيم تا با تحقيق و پياده سازي راه حل هاي عملي براي استفاده از کامپيوتر و اينترنت در کارهاي مختلف بهترين کيفيت را به مشتريان خود ارائه نماييم و اين مهم تنها با توجه، همياري، نظرات و پيشنهادات شما کاربران عزيز ميسرخواهد شد.

ما از هرگونه هزينه زائد اجتناب ميکنيم، همچنين ما عقيده داريم مشتري نبايد بهاي ضعفهاي مديريتي و يا اشکالات اجرايي کار ما را بپردازد. پس ما پيش از راه اندازي هر سرويس جديد، به دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و قابليت اجرايي آن را بررسي مي کنيم. همچنين ما براين عقيده هستيم که به دست آوردن سود کمتر از يک مشتري در صورتيکه به نحوي انجام گردد که مشتري از خدمات ارائه شده رضايت داشته باشد، آن مشتري را به يک قوه تبليغي خودساخته مبدل کند، و اين افزايش سود ما را به عنوان ارائه دهنده خدمات در برخواهد داشت. اين اصول ساده ، در عمل قابل بکارگيري هستند و پايه تمامي فعاليتهاي ما را تشکيل ميدهند.

ما با حسن نيت کامل اصول ساده شگفت انگيز کارمان را منتشر ميکنيم چون عقيده داريم که در يک فضاي رقابتي سالم، جاي کافي براي ما و تمام همکاران ديگرمان وجود خواهد داشت، و اين فضا در نهايت هم به نفع ما ،هم به نفع مردم به عنوان مشتريان آينده ما و همکاران ما خواهد بود.

برخي از مشتريان ما